top of page

Acerca de

Vad är KBT?

KBT, Kognitiv beteendeterapi 

KBT är en terapiform där vikten ligger på samspelet mellan individen och dess omgivning. Med hjälp av formulär och skalor kartläggs tankar och beteenden. Med beteenden menas inom KBT olika kroppsliga reaktioner, handlingar, tolkningar och uppfattningar om händelser och situationer i omgivningen och vardagen. Terapeuten och du arbetar tillsammans och följer en gemensamt uppsatt arbetsplan för att få struktur på samtalet. Du kommer att få hemuppgifter att arbeta med mellan sessionerna. 

 

Schematerapi är en form av KBT som används vid djupare personlighets- och relationsproblematik.

Den amerikanske psykologen och forskaren Jeffrey Young arbetade på 1970-talet- och 1980-talet tillsammans med dr Aaron T Beck, psykiater och professor  i psykologi. Young upptäckte att traditionell KBT inte riktigt räckte till för personer med djupare personlighets- och relationsproblematik och utifrån detta utvecklade han schematerapi. Denna terapi har inslag av bl.a. anknytningsteori, gestaltterapi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk teori.

Young arbetade fram 18 olika så kallade scheman (antaganden om oss själva) och modes (olika sidor av en människas personlighet) som kan vara problematiska för oss människor, i relation till andra och till livet i stort.

Vi kartlägger hur det har sett ut tidigare i livet och arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag.

Vi utgår från följande emotionella kärnbehov som alla människor behöver få tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt under barndom och uppväxt:

  • trygg anknytning 

  • autonomi/självständighet

  • frihet att uttrycka sina känslor och tillåtelse att vara behövande

  • spontanitet och lekfullhet

  • realistiska gränser och självkontroll

Vår uppfattning om oss själva och våra relationer till andra har utvecklats under barndomen och under uppväxten. Alla barn föds med en viss personlighet och ett visst temperament. Vissa barn är mer irriterade, andra är mer blyga och andra är mer aggressiva. Den individuella sårbarheten med bl.a. vårt temperament samspelar med våra barndomsupplevelser. Om vi inte får våra emotionella kärnbehov bemötta på ett tillräckligt bra sätt under vår uppväxt kan tidiga dysfunktionella scheman utvecklas och ge negativa livsmönster som ständigt upprepas genom livet. När vi växte upp var våra strategier funktionella för att anpassa oss till den miljö vi befann oss i, men när vi är vuxna kan dessa ställa till med problem för oss, de blir dysfunktionella och kan begränsa oss tanke-, känslo- och beteendemässigt.

Vi uppfattar våra scheman som sanningar och negativa erfarenheter vi fick som barn länkas in i vårt vuxna liv. Vi kan t ex känna oss dragna till händelser och personer som triggar igång något schema och det känns tryggt trots att det är negativt för oss. Våra scheman är inte alltid aktiva utan när det är lugnt och tryggt i livet kan de vara mer eller mindre vilande men bli aktiva om vi utsätts för alltför stora påfrestningar. En aktivering av scheman är som att trycka på en känsloknapp och vi agerar dysfunktionellt och ofta med stark affekt utan att förstå varför.

I jämförelse med övrig KBT läggs större fokus på uppväxterfarenheter, upplevelsebaserade övningar och man använder i stor utsträckning terapirelationen som bas för förändring.

 

bottom of page